Услуга по събиране и сортиране на данни

Във връзка с изпълнението на дейности по проект BG16RFOP002-1.005-0163-C02/16.11.2018 г., Имагга Технолъджис ООД обявява поръчка за „Събиране на снимки за трениране на специализирани невронни мрежи за персонални снимки“

Допълнителна информация от всички потенциални доставчици може да бъде намерена на страниците на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС (www.eufunds.bg), Имагга Технолъджис ООД (https://imagga.com/).

Краен срок за получаване на оферти: 30.01.2020 г.

Проект: BG16RFOP002-1.005-0163-C02, „Иновативна услуга за автоматично търсене и организиране на огромни масиви с персонални снимки“

Главна цел: Разработване на облачно-базирана технология като услуга за автоматично търсене и организиране на огромни масиви с персонални снимки

Бенефициент: Имагга Технолъджис ООД

Обща стойност: 542 093.65 лв., от които 424 945.82 лв. безвъзмездна финансова помощ, както следва 361 203.94 лв. европейско и 63 741.88 лв. национално съфинансиране.

Начало: 16.11.2018 г.

Край: 16.11.2020 г.

Документите може да свалите от линковете по-долу:

Публична покана

Образец на оферта

Техническо задание

Изисквания за оферти

Методика за оценка

Проект на Договор

Приложение към Договор

Декларация